حضور سرکار خانم لیندا کیانی در رستوران بین المللی خاقان

به امید دیدار مجدد ایشان در کافه باغ و رستوران بین المللی خاقان